Loading...

Algemene voorwaarden

Introductie

BenjaminBengel.com, en aanverwante domeinnamen, is een webwinkel en blog. De webwinkel verkoopt kinderspeelgoed en lifestyle artikelen. Op de blog worden onder andere korte verhalen gepubliceerd over de avonturen van Benjamin Bengel. Het auteursrecht van deze verhalen en de verdere content op het blog ligt bij Benjamin Bengel. Niets daarvan mag worden gekopieerd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming en/of opdracht van Benjamin Bengel.

1. Definities

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden waaronder Benjamin Bengel een Overeenkomst op Afstand aangaat met de Consument, zoals vastgelegd in dit document.

Benjamin Bengel

Sanne Lassche, handelend onder de naam Benjamin Bengel, geboren te Alkmaar op 11-09-1980, wonende te 1871 TB Schoorl, Ribesplantsoen 25 , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. S. Lassche, hierna te noemen: “Benjamin Bengel”

Consument

De Consument is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op Afstand aangaat met Benjamin Bengel.

Overeenkomst op Afstand

Een overeenkomst tussen Benjamin Bengel en de Consument waarbij Benjamin Bengel producten en/of diensten aan de Consument levert via één van de Websites.

Website(s)

De aan Benjamin Bengel toebehorende domeinnamen die gebruikt worden voor de verkoop van kinderspeelgoed, lifestyle producten en diensten.

2. Contactgegevens Benjamin Bengel

Benjamin Bengel
Otterkoog 14-i
1822 BW Alkmaar

T: +31 (0)72 564 39 99
E: hallo@benjaminbengel.com

KvK: 5580025
BTW Nummer: NL184779108B02
Bankrekening:  NL93RABO0179599895

3. Websites

Benjamin Bengel doet zijn uiterste best om de Websites storingvrij te laten werken. Benjamin Bengel is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat door storingen in de Websites.

De informatie die op de Websites staat is met grote zorg samengesteld. Benjamin Bengel is echter niet aansprakelijk als blijkt dat de informatie toch niet juist is. Benjamin Bengel behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren als duidelijk is dat die door onjuiste informatie op de Website tot stand zijn gekomen.

De Benjamin Bengel domeinnamen zijn:

www.benjaminbengel.com
www.benjaminbengel.nl

www.benjaminbengel.be


4. Toepassing

Door het plaatsen van een bestelling accepteert de Consument de Algemene Voorwaarden van Benjamin Bengel. De Consument dient dit tijdens de bestelprocedure aan te geven d.m.v. een ‘vinkje‘ te plaatsen in het aangegeven vakje op de Website. Hierbij worden alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Consument uitgesloten, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

5. Bestelling

Voordat de Consument een bestelling kan doen, moet hij eerst een persoonlijk account aanmaken op de Website. Hierin staat een aantal essentiele gegevens voor de transactie. Benjamin Bengel is niet verantwoordelijk voor fouten in de verstrekte gegevens (zoals bijvoorbeeld een foutief afleveradres). Dit kan leiden tot hogere kosten voor de Consument.

6. Levering

Benjamin Bengel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van bestellingen van producten.

Producten worden alleen geleverd in de landen waarvoor de Website de levering toestaat. Foutief doorgegeven afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de Consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Benjamin Bengel zal er naar streven om bestellingen die voor 12:00 ‘s middags op maandag, woensdag en donderdag zijn besteld en betaald, dezelfde werkdag over te dragen aan het vervoersbedrijf. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden alleen als indicatie gegeven.

Benjamin Bengel zal de bestelde goederen pas leveren nadat volledige betaling op de bankrekening van Benjamin Bengel heeft plaats gevonden.

Mocht tijdens het bestelproces blijken dat Benjamin Bengel het bestelde product niet binnen een redelijke termijn kan leveren dan zal Benjamin Bengel in overleg treden met de Consument om een, voor beide partijen, acceptabele oplossing te vinden.

Benjamin Bengel behoudt zich het recht voor om bestelde producten niet voor de aangegeven prijs te leveren indien duidelijk is dat het hier om een foutieve prijsopgave op de Website gaat.

Benjamin Bengel behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst op Afstand te annuleren. Het door de Consument betaalde bedrag zal binnen 30 dagen, nadat Benjamin Bengel de Consument op de hoogte heeft gesteld van de annulering van de bestelling, aan de Consument worden terugbetaald zonder rente of andere vergoedingen.

7. Prijzen en betaling

De prijs van de producten wordt op de Website bij de producten vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW.

Tenzij anders aangegeven omvatten de prijzen op de Websites niet het transport en de levering van de goederen aan de Consument. Deze kosten zullen afzonderlijk worden vermeld.

Bij bestellingen boven een bepaalde waarde worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.

Details over deze regeling zijn op de Website te vinden.

Het is mogelijk om op de volgende wijzen te betalen:

1. Overboeking
2. iDeal
3. Creditcard
4. Paypal

Als gekozen wordt voor de eerste betalingswijze dan ontvangt de Consument per email een factuur. Pas als de volledige betaling van het factuurbedrag op de bankrekening van Benjamin Bengel heeft plaats gevonden zullen de bestelde goederen geleverd worden. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 dagen vanaf het moment van bestellen, dan zal de bestelling worden geannuleerd.

De drie laatst genoemde betaalwijzen verlopen via een beveilgde verbinding met de website van de desbetreffende dienstverlener te weten Rabobank of Paypal. Wanneer de betaling is afgerond keert u automatisch terug naar de Website van Benjamin Bengel.

Een bestelling zal pas als betaald worden beschouwd, wanneer het volledige factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Benjamin Bengel.

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld te melden aan Benjamin Bengel.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Benjamin Bengel totdat de volledige betaling van de factuur, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen heeft plaats gevonden. Bij niet betaling behoudt Benjamin Bengel zich het recht voor om de producten terug te nemen, op kosten van de Consument.

9. Klachten

De Consument dient bij in ontvangstname de goederen te controleren. Wanneer er afwijkingen worden geconstateerd dienen deze binnen 48 uur na aflevering per e-mail te worden gemeld aan Benjamin Bengel. Wanneer er binnen die termijn geen melding wordt gedaan, wordt verondersteld dat de order in goede staat is ontvangen.

Klachten dienen, in geval van verborgen gebreken, binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop een dergelijke ontdekking redelijkerwijs had kunnen gebeuren per e-mail te worden gemeld aan Benjamin Bengel.

10. Herroepingsrecht en uitzonderingen

10.1 Bij aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 7 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de (gedeeltelijke) bestelling op het aangegeven afleveradres.
10.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in originele staat en in de onbeschadigde originele productverpakking retourneren aan Benjamin Bengel conform de door Benjamin Bengel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
10.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
10.4 Benjamin Bengel zal de consument het betaalde factuurbedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de terug gezonden goederen. Indien de goederen of de verpakking niet volledig, of niet in goede staat worden geretourneerd, behoudt Benjamin Bengel zich recht voor om een redelijke korting op het factuurbedrag in rekening te brengen. Dit geldt niet indien sprake is van gemelde klachten zoals beschreven onder Klachten van deze Algemene Voorwaarden.
10.5 Benjamin Bengel kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor onderstaande producten. Tevens zal deze uitsluiting van het herroepingsrecht van onderstaande producten op de Website worden vermeld indien van toepassing.

Het heroepingsrecht geldt niet voor de volgende producten:

a. die door Benjamin Bengel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Benjamin Bengel geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

11. Garanties en Vrijwaringen

Benjamin Bengel garandeert niet dat de Website(s) te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk is of dat de informatie op de Website(s), waaronder maar niet beperkt tot de levertijd en de indicatie van de voorraad, te allen tijde correct, actueel of volledig is.

De Consument garandeert dat bij gebruikmaking van de Website en/of account:
- hij geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van Website en/of de functionaliteit van de Website belemmeren
- hij geen appplicaties zal gebruiken die de Website monitoren en/of delen van de Website kopiëren.

De Consument vrijwaart Benjamin Bengel voor alle schade en kosten die Benjamin Bengel lijdt of maakt ten gevolge van aanspraken van derden die het gevolg zijn van:
- enig handelen van de Consument bij het gebruik van de Website en/of account
- enig handelen van de Consument bij de bestelling en/of levering van producten
- een onrechtmatige daad van de Consument

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Benjamin Bengel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins is per gebeurtenis beperkt tot de vergoeding van door de Consument geleden directe schade tot maximaal het werkelijke bedrag dat door de Consument is betaald voor het bestelde product. Echter is Benjamin Bengel in geen geval aansprakelijk voor een bedrag van meer dan € 500,--

Iedere aansprakelijkheid van Benjamin Bengel voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens is uitgesloten.

Benjamin Bengel is in ieder geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
- het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website, danwel het niet correct, actueel of volledig zijn van de informatie op de Website
- het niet actueel, volledig en/of correct zijn en/of houden van gegevens verstrekt door de Consument
- enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het account van de Consument en/of Website door derden

De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Benjamin Bengel zelf en/of haar leidinggevenden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Benjamin Bengel meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Benjamin Bengel vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

13.
Overmacht

Benjamin Bengel is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de Overeenkomst op Afstand door gebeurtenissen waar Benjamin Bengel geen controle over heeft. Hierbij inbegrepen zijn productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekort van grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Al het bovenstaande in deze paragraaf neemt natuurlijk niet weg dat Benjamin Bengel zijn uiterste best zal doen om de Overeenkomst op Afstand tot een goed einde te brengen.

14. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de Website geeft de Consument uitdrukkelijk toestemming aan Benjamin Bengel om de ingevoerde persoonsgegevens van de Consument te gebruiken voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, de leveringen en de facturering, het opvolgen van solvabiliteit.

De verwerking van persoonsgegevens voor marketing- dan wel reclamedoeleinden gebeurt enkel indien de Consument zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces, of nadat hij is ingelogd op zijn account op de Website.

Benjamin Bengel zal nooit uw gegevens aan derden verstrekken voor marketing- en/of reclame doeleinden.

U kunt uw persoonsgegevens inzien en/of wijzigen op de website door in te loggen op uw account. Wanneer u uw account volledig wenst te verwijderen dient u dit aan te geven door een email te sturen, vanaf het emailadres dat in uw account is opgegeven, naar service@benjaminbengel.com. Wij zullen uw account dan binnen 4 weken na uw verzoek verwijderen.

15. Toepasselijk recht

Op Overeenkomsten op Afstand en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met, deze overeenkomsten zullen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Alkmaar.


Algemene Voorwaarden Benjamin Bengel v1.0

Volg ons op

Follow on Bloglovin

Betaalopties

Betalen via iDEAL  Betalen met uw Mister Cash account  Betalen met uw creditkaart of met uw PayPal account  Betalen via bankoverschrijving